English for Immigration

Admin::0923730055
ดาวน์โหลดตัวบท/วิชาการ
  กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  ประกาศ คสช.88/2557
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ2558
  คำสั่ง คสช.44/2558
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ51-53
  ประกาศ คสช.111/2557
  ประกาศ คสช.89/2557
  ประกาศ คสช.114/2557
  คำสั่ง คสช. ที่ 6/2559
  คำสั่ง คสช. ที่ 7/2559
รวมลิงค์ส่วนราชการ

Tools/ PhP-Nuke
· สร้างโมดูล
· สร้างเมนู
· แปลง HTML เป็น PHP
· แปลง HTML เป็น ASP
· แปลง HTML เป็น JSP
· แปลง HTML เป็น Perl
· แปลง HTML เป็น Javascript
· แปลง HTML เป็น SWS
· แก้ไข HTML ออนไลน์
· สร้าง Meta Tag
· สร้าง Popup
· สร้าง Scrollbar
· รหัสสี (Hex colors)
· แสดงตัวอย่าง
· เข้ารหัส Source
· เข้ารหัส HTML
· เข้ารหัส URL
· เข้ารหัส Email
· เข้ารหัส Rot-13
พยากรณ์อากาศ[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: ประกาศ คสช.111/2557


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 1
คะแนนโดยรวม: 10.00

การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

เจ้าของ: ไม่สามารถระบุได้
รุ่น: ขนาด: 0 bytes


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 1
กราฟแสดงการลงคะแนน
0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)1 ผู้แสดงความเห็น (100.0% คะแนนเฉลี่ย)
12345678910
ระดับคะแนนดาวน์โหลด: 10.00
คะแนนสูงสุด: 10
คะแนนต่ำสุด: 10
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่
เข้าระบบ/ทำแบบทดสอบที่นี่
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

แบบทดสอบออนไลน์
ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
( คำถามมี 99 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
( คำถามมี 99 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1
( คำถามมี 99 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
( คำถามมี 93 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
( คำถามมี 65 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 1
( คำถามมี 104 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 2
( คำถามมี 80 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ระเบียบฯการรักษาความลับ-2
( คำถามมี 75 ข้อ)
ระเบียบฯ การรักษาความลับ-1
( คำถามมี 75 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 3
( คำถามมี 101 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 2
( คำถามมี 116 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-1
( คำถามมี 55 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-2
( คำถามมี 32 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 3
( คำถามมี 103 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 1
( คำถามมี 101 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-3
( คำถามมี 30 ข้อ)
กฎหมายลักษณะพยาน-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายลักษณะพยาน-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฏหมายลักษณะพยาน-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 3
( คำถามมี 80 ข้อ)
ระเบียบฯการรักษาความลับ-3
( คำถามมี 60 ข้อ)
พรบ.ฯทางปกครอง-1
( คำถามมี 65 ข้อ)
พรบ.ฯทางปกครอง-2
( คำถามมี 51 ข้อ)
พรบ.ฯ ทางปกครอง-3
( คำถามมี 50 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
( คำถามมี 91 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
( คำถามมี 97 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-4
( คำถามมี 49 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-5
( คำถามมี 62 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
( คำถามมี 96 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
( คำถามมี 56 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-5
( คำถามมี 49 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ-4
( คำถามมี 101 ข้อ)
ภาษาไทย
( คำถามมี 130 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ
( คำถามมี 125 ข้อ)
สังคม-1
( คำถามมี 125 ข้อ)
ภาษาไทย-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
สังคม-2
( คำถามมี 122 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ-2
( คำถามมี 101 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2
( คำถามมี 105 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
( คำถามมี 70 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยี่สารสนเทศเบื้องต้น-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5
( คำถามมี 103 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 4
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-5
( คำถามมี 30 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฏหมายลักษณะพยาน-4
( คำถามมี 30 ข้อ)
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา-4
( คำถามมี 25 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฏ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฏ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-5
( คำถามมี 82 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา-5
( คำถามมี 34 ข้อ)
ระเบียบฯรักษาความลับ-4
( คำถามมี 50 ข้อ)
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง-4
( คำถามมี 80 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5
( คำถามมี 84 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-1
( คำถามมี 45 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานฝ่ายอำนวยการ
( คำถามมี 60 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-2
( คำถามมี 62 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-3
( คำถามมี 45 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน-1
( คำถามมี 50 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน-2
( คำถามมี 35 ข้อ)themes by websurin