..โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานแบบทดสอบออนไลน์

ยังไม่มีข้อมูล

แนะนำสถาบันติวคุณภาพ(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ)
ดาวน์โหลดใหม่แก้ไขเพิ่มเติม..
แนะนำสถาบันติวตุลยภัทร์ลอว์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่


เว็บไซต์ข่าวสารการสอบฯและอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน


แนะนำเว็บไซต์/สังคมคนเลี้่ยงนก
ข่าวรับสมัครงาน


แฟนเพจทดสอบออนไลน์ติวเตอร์ไทยโปลิศ/04122015


เข้าระบบ/ทำแบบทดสอบที่นี่
 
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

 
รายวิชาแบบทดสอบออนไลน์
 

@ แบบทดสอบออนไลน์ @


**พื้นฐานงานฝ่ายอำนวยการ**
*ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-1*
*ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-2*
*ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-3*
*ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ-1*
*ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ-2*
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน1
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน2


**ภาษาไทย ชุดที่ 1**
**ภาษาไทย ชุดที่ 2**
**ภาษาไทย ชุดที่ 3**
**ภาษาไทย ชุดที่ 4**
**ภาษาไทย ชุดที่ 5**


@พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1
@พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
@พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
@พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
@พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5


@พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-1
@พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-2
@พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-3
@พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-4
@พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-5


@ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
@ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
@ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
@ระเบียบฯงานสารบรรณ-4
@ระเบียบฯงานสารบรรณ-5


**กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -1**
**กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -2**
**กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -3**
**กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -4**


**ระเบียบฯรักษาความลับ-1**
**ระเบียบฯรักษาความลับ-2**
**ระเบียบฯรักษาความลับ-3**
**ระเบียบฯรักษาความลับ-4**


@ประมวลกฎหมายอาญา-1
@ประมวลกฎหมายอาญา-2
@ประมวลกฏหมายอาญา-3
@ประมวลกฎหมายอาญา-4
@ประมวลกฎหมายอาญา-5


@ป.วิธีพิจารณาความอาญา-1
@ป.วิธีพิจารณาความอาญา-2
@ป.วิธีพิจารณาความอาญา-3
@ป.วิธีพิจารณาความอาญา-4@กฎหมายลักษณะพยาน-1
@กฎหมายลักษณะพยาน-2
@กฎหมายลักษณะพยาน-3
@กฏหมายลักษณะพยาน-4


***พรบ.ฯทางปกครอง1***
***พรบ.ฯทางปกครอง2***
***พรบ.ฯทางปกครอง3***


@สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-1
@สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-2
@สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-3
@สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-4
@สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-5
@สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-6


@ความรู้ความสามารถทั่วไป1
@ความรู้ความสามารถทั่วไป2
@ความรู้ความสามารถทั่วไป3
@ความรู้ความสามารถทั่วไป4
@ความรู้ความสามารถทั่วไป5


@กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1
@กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2
@กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3
@กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4
@กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5


@เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-1
@เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-2
@เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-3
@เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-4
@เทคโนโนยีสารสนเทศฯ-5


***ภาษาอังกฤษ-1***
***ภาษาอังกฤษ-2***
***ภาษาอังกฤษ-3***
***ภาษาอังกฤษ-4***
***ภาษาอังกฤษ-5***


@คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-1
@คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-2
@คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-3
@คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-4

 
About Immigration
 

Admin::0923730055
 
ดาวน์โหลดตัวบท/วิชาการ
    กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ2558
  คำสั่ง คสช.44/2558
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ51-53
  ประกาศ คสช.111/2557
  ประกาศ คสช.88/2557
  ประกาศ คสช.89/2557
  ประกาศ คสช.114/2557
 
Learn English Online
 
 
Tools/ PhP-Nuke
  · สร้างโมดูล
· สร้างเมนู
· แปลง HTML เป็น PHP
· แปลง HTML เป็น ASP
· แปลง HTML เป็น JSP
· แปลง HTML เป็น Perl
· แปลง HTML เป็น Javascript
· แปลง HTML เป็น SWS
· แก้ไข HTML ออนไลน์
· สร้าง Meta Tag
· สร้าง Popup
· สร้าง Scrollbar
· รหัสสี (Hex colors)
· แสดงตัวอย่าง
· เข้ารหัส Source
· เข้ารหัส HTML
· เข้ารหัส URL
· เข้ารหัส Email
· เข้ารหัส Rot-13
 
Admin::0923730055